Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u svrhu jasnoće općih uvjeta poslovanja te pobliže definiraju određene termine i odnose, načine ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju da ih Ugovorne stranke izrijekom uglave u Ugovor kojeg sklapaju.

1.TERMINI
1.1. Trgovačko društvo Učilište Abc strani jezici, Amruševa 10, Zagreb, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 11561650578 za ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je sa Učilište Abc strani jezici sklopila Ugovor o pružanju usluga u opisu djelatnosti Učilište Abc strani jezici i koje Učilište Abc strani jezici ima u ponudi putem promotivnih materijala, weba itd.
1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Učilište Abc strani jezici nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Učilište Abc strani jezici oglasilo. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi stranih jezika u skladu sa člankom 1.4..
1.4. Učilište Abc strani jezici daju opis svake usluge pojedinačno na svojim web stranicama i to u pogledu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Učilište Abc strani jezici naznačilo ili opisalo u opisu tečaja ili koje druge usluge.
1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Učilište Abc strani jezici i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti Učilište Abc strani jezici. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.
1.6. Oglašavanje tvrtke Učilište Abc strani jezici je oglašavanje koje je dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi učinila isključivo tvrtka Učilište Abc strani jezici, a to se posebice odnosi na objavljivanje na službenim web stranicama, kao i dijeljenje promotivnih letaka, promotivne ponude po raznim Internet portalima i sl..
1.7. Tečaj stranih jezika je usluga koju pruža Učilište Abc strani jezici, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Tečaj stranih jezika je usluga koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Učilište Abc strani jezici nude različite tečajeve kao svoje usluge, a s njihovim programom upoznat je svaki Korisnik prilikom sklapanja ugovora.
1.8. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuju Učilište Abc strani jezici, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Tečaj se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima. Izostanak s grupnog tečaja s polaznikom se ne nadoknađuje. U slučaju bolesti polaznika dulje od 20 dana Škola uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad polazniku će omogućiti pohađanje tečaja u sljedećem semestru. Individualni tečaj održava se u unaprijed dogovorenim terminima. Eventualni izostanak potrebno je najaviti minimalno 24h ranije u protivnom se sat smatra održanim. U slučaju bolesti, individualni tečaj neće se smatarati održanim niti nakon što prođe 24h, ako polaznik svoj izostanak opravda uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad.
1.9. Nastavni sat je vremenski period na koji je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga te ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga, osim u iznimnim situacijama. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Učilište Abc strani jezici i korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.
1.10. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja unutar svakog tečaja u kojem se ispituje Korisnikovo poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Učilište Abc strani jezici izdaje potvrdu tj. cerifikat na hrvatskom i engleskom jeziku.
1.11. Ispitni rok je termin unutar tečaja i unutar kojeg se održava završni ispit (usmeni i pisani) za određeni jezik/razinu. Drugi besplatni ispitni rok izvan termina završenog tečaja na koje Korisnik može izaći, a koji je uključen u cijenu tečaja odredili su Učilište Abc strani jezici svojom ponudom, bilo na web stranicama ili na koji drugi način. Ukoliko polaznik ne pristupi ispitnom/im rok-u/ovima koji su mu bili uključeni, ponuđeni i uračunati u cijenu, svaki sljedeći izlazak na ispit će se naplaćivati po Cjeniku kojeg utvrđuju Učilište Abc strani jezici.
1.12. Škola može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev korisnika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Škola objavljivati na svojim web stranicama .
1.13. Cjenik je popis usluga koje Učilište Abc strani jezici nude i kojim su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, POslovni subjekt ne nalazi se u sustavu PDV-a.

1.14. Prostor U slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje nastave u fizičkim učionicama, Škola ima pravo donijeti odluku o održavanju (započinjanju ili nastavljanju) Online nastave. Takva nastava može se organizirati primjerice, ali ne ograničavajući se samo na te razloge, zbog nemogućnosti korištenja fizičkih učionica kao posljedice potresa, poplave, požara ili drugih uzroka zbog kojih su iste izvan uporabe, zatim u slučaju kada je to nužno uslijed okolnosti izazvanih epidemijom zaraznih bolesti (primjena mjera radi sprječavanja i suzbijanja epidemije, te zaštite pučanstva od zaraznih bolesti) ili u slučaju nastanka drugih okolnosti.

2.SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ugovor o pružanju usluga Učilište Abc strani jezici sklapaju sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada ga potpišu obje ugovorne strane. Ukoliko polaznik ne sklopi ugovor u pisanom obliku, uplatom tečaja pristaje na ponuđene uvjete.

3. OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik je dužan sklopiti ugovor sa Školom o pohađanju tečaja te uplatiti cjelokupni ugovoreni iznos odmah po sklapanju ugovora, a ukoliko ga odbije potpisati ili ne potpiše, pristaje uplatom samog tečaja na sve stvavke navedene na Općim uvjetima poslovanja.
3.2. Korisnik je također dužan pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….) o vlastitom trošku, osim u iznimnim situacijama.
3.3. Korisnik ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Učilište Abc strani jezici zbog tog trpe štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi.
3.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Učilišta. Korisnik ne smije u prostoriju škole unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.
3.6. Učilište Abc strani jezici ne odgovaraju za nestanak, krađu ili oštećenje Korisnikovih stvari za vrijeme nastave.
3.7. Korisnik je dužan paziti na inventar te ga ne smije uništiti niti oštetiti ni na koji način jer u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju Škola pretrpi.

3.8. Korisnik ne ostvaruje pravo odabira predavača za grupne tečajeve tj. ne ostavruje pravo organizacije rasporeda i raspodjele predavača po grupama.

4. OBVEZE PREMA POLAZNICIMA

4.1. Učilište Abc strani jezici je dužni su Korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga nastava ne bi bila održana organizator se obvezuje sukladno ostvarivoj dinamici odraditi sate preostale do kraja tečaja.
4.2. Učilište Abc strani jezici imaju pravo raskinuti ugovor ukoliko prije početka održavanja tečaja za pojedinu grupu u određenom terminu ne bude prijavljen minimalan broj polaznika određen od Strane škole. U tom slučaju korisniku će se izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. Također, u ovom slučaju Učilište Abc strani jezici mogu ponuditi korisniku drugačije osmišljen tečaj s drugačijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će Učilište Abc strani jeziciposlati mailom, objaviti na svojim web stranicama ili na neki drugi način.

4.3. Učilište Abc strani jezici je dužni su osigurati prostor za održavanje nastave sa svim sadržajima potrebnim za neometano i kvalitetno održavanje nastave te jednog predavača po grupi. Učilište Abc strani jezicizadržavaju pravo da u svakoj grupi tokom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih nepredvidljivih okolnosti.
4.4. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja uz nadoplatu u iznosu od 100 kn i uz prethodno pisano odobrenje. Promjenom podrazumijeva pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.
4.5. Učilište Abc strani jezici jamče da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.
4.6. Unutar svoje ugovorne obveze Učilište Abc strani jezicije dužnost je održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člankom 1.10. i 1.11. ovih Općih uvjeta.
4.7. O položenom ispitu te o stečenom znanju Učilište Abc strani jezici izdaju odgovarajuću certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku prema Europskom jezičnom referentu. Korisnik po uspješno položenom ispitu dobiva certifikat u PDF formatu na e-mail koji je ostavio koji svoj kontakt e-mail. Reizdavanje certifikata se naplaćuje 100 kn kao administrativna usluga za certifikate ne starije od 2 godine uz polaznikovo predočenje ugovora o pohađanju tečaja. Certifikati o završenom tečaju jezika stariji od 2 godine se ne reizdaju. Kandidat mora ponovo pristupiti ispitu za određenu razinu prema cjeniku Učilišta.
4.8. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Škole ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Škole te nisu ugovorna obveza Škole.

5. CIJENE I POPUSTI

5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti nakon sklapanja ugovora, osim u slučaju iz 2.2. Općih uvjeta kada se uplaćeni iznos smatra ugovorenom cijenom. Cijenu utvrđuju Učilište Abc strani jezici svojim Cjenikom za svaku pojedinu uslugu koju nudi.
5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena je određena u skladu s čl. 1.7. Općih uvjeta i kao takva se ne može dijeliti na sate. Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili odlukom Učilišta Abc strani jezici.
5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Škola, a pod uvjetima koje određuje Škola, i objavljuje ih na svojim službenim web stranicama, ili na neki drugi način.
5.4. Popust se ne može ostvariti retroaktivno.

5.5. Pravo na popust, osim popusta na gotovinsko plaćanje, mogu ostvarivati samo fizičke osobe. Učilište Abc strani jezici zadržavaju pravo da bilo kojoj pravnoj osobi odobri određeni popust.

6. PLAĆANJE

6.1. Korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu plaćanjem ugovorene cijene.
6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i karticama u obrocima.
6.3. Plaćanje karticama u obrocima je plaćanje kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara cjelokupnoj cijeni usluge.
6.4. Iznos od 250,00 kn kojeg je korisnik dužan platiti po sklapanju ugovora ili ako je uplatio cjelokupni iznos usluge gotovinski, karticom ili obročno karticom iz članka 6.1. i 6.2., a prije početka tečaja, smatra se ugovorenom kaparom kao odustatninom koju Škola zadržava za odustanak od tečaja do 30 ili više dana prije početka tečaja . Ostatak ugovorne cijene Korisnik mora uplatiti najmanje 10 dana prije početka održavanja tečaja ili se smatra da je odustao. Telefonsku ili mail rezervaciju mjesta čuvamo 24 sata tj. 1 dan.
6.5. Korisnik ne može odustati od ugovora i tražiti povrat sredstava za period manji od 30 dana prije početka tečaja, osim u slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane Škole.
6.6. Neispunjenjem od strane tvrtke Učilište Abc strani jezici smatra se jedino neispunjenje obveze iz čl. 1.7. ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Škole.

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

7.1. Učilište Abc strani jezici je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl..
7.2. Ispitni zadaci predstavljaju autorsko djelo tvrtke Učilište Abc strani jezici.
7.3. Korisnik je u smislu Čl. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da Učilište Abc strani jezici prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.
7.4. Korisnik je suglasan da fotografiranje od strane Učilišta ABC Strani jezici. u svrhu promoviranja i reklamiranja Škole ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju službenim glasilima, lecima, pamfletima Škole itd..
7.5. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Škole, kao npr. neovlašteno distribuiranje ispita.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Učilište Abc strani jezici sklope s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate.
8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Škola.
8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Učilište Abc strani jezici će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na svojim službenim web stranicama.
8.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Zagreb, 20.2.2023.